Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Levering van Groen gas tankstation op de boerderij
 
 
Omschrijving

LET OP: DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE AANBESTEDINGS WET- EN REGELGEVING.

Het project betreft de volledige levering, installatie, opstart en proefbedrijf van een groengas tankstation op een boerderij in Hengelo Gelderland. Het wordt een kleinschalig station met een capaciteit 14 m3 gas per uur. De installatie is voorzien van een schakelkast met besturing. De bufferopslag bestaat uit 16 flessen van 80 liter, werkdruk 250 bar. Er komt een afleverzuil voor 1 auto met een registratie automaat met 50 sleutels.

De CNG-installatie heeft een behuizing van hout, beton of metaal.

Het geheel wordt turn-key opgeleverd.

Certificaten en keuringen: CE, ECH keuringskosten PGS25 .

Handleiding in de Nederlandse taal.Contactpersoon: Ruurd van Schaik Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: CCS Energie-advies Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidwest-Overijssel (NL212)
Achterhoek (NL225)
   
CPV code(s): 09000000: Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
51000000: Installatiediensten (uitgezonderd software)
   
Aangekondigd op 10.01.2019 Sluiting op 08.02.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
CCS Energie-advies
Binnensingel 3
Deventer
7411 CC
Nederland
Contactpersoon: Ruurd van Schaik
E-mail: vanschaik@ccsenergieadvies.nl
NUTS-code: NL212

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ccsenergieadvies.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Commercieel bedrijf

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van Groen gas tankstation op de boerderij

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

LET OP: DEZE OPDRACHT VALT NIET ONDER DE AANBESTEDINGS WET- EN REGELGEVING.

Het project betreft de volledige levering, installatie, opstart en proefbedrijf van een groengas tankstation op een boerderij in Hengelo Gelderland. Het wordt een kleinschalig station met een capaciteit 14 m3 gas per uur. De installatie is voorzien van een schakelkast met besturing. De bufferopslag bestaat uit 16 flessen van 80 liter, werkdruk 250 bar. Er komt een afleverzuil voor 1 auto met een registratie automaat met 50 sleutels.

De CNG-installatie heeft een behuizing van hout, beton of metaal.

Het geheel wordt turn-key opgeleverd.

Certificaten en keuringen: CE, ECH keuringskosten PGS25 .

Handleiding in de Nederlandse taal.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
51000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL225
Voornaamste plaats van uitvoering:

Hengelo Gelderland

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Leveren en installeren van een kleinschalig CNG tankstation (groen gas) op een boerderij.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 2
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 08/02/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Overijssel
Postbus 323
Almelo
7600 AH
Nederland
Telefoon: +31 883615555

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Overijssel/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/01/2019
Mappen
Alle documenten (2)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Levering van Groen gas tankstation op de boerderij Bijlagen gewijzigd (1)11-01-2019 13:50  
< Terug