Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging en Innovatieuitvraag Jeugd (zo thuis mogelijk opgroeien)
 
 
Omschrijving

De gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek stellen innovatiebudget beschikbaar vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020.

In bijlage vind u de procdure op welke wijze u mogelijk aanspraak kan maken op het innovatiebudget.Contactpersoon: contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 573379-2018
CPV code(s): 85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
85300000: Maatschappelijke en aanverwante diensten
   
Aangekondigd op 21.12.2018 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging en Innovatieuitvraag Jeugd (zo thuis mogelijk opgroeien)

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenten uit de Gooi en Vechtstreek stellen innovatiebudget beschikbaar vanuit het transformatieplan jeugd 2019-2020.

In bijlage vind u de procdure op welke wijze u mogelijk aanspraak kan maken op het innovatiebudget.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 405 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De regio Gooi en Vechtstreek is voornemens om, middels een enkelvoudig gegunde opdracht, de overeenkomst met Otto Ooms B.V. voor het leveren en onderhoud van trapliften te verlengen voor één (1) jaar. De opdracht betreft circa 25 trapliften op jaarbasis

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
21/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

zie bijlage

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/12/2018
Mappen
1. Procedure innovatie uitvraag (1)
2. Bijlagen (2)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug