Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging gunning overeenkomst brandstof
 
 
Omschrijving

De Regio is voornemens om de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, te verlengen voor een periode van maximaal 4 jaar. De Regio heeft de vorige aanbesteding uit 2017 geëvalueerd en daarbij ook de marktpartijen bevraagd die wel interesse hadden in de aanbesteding, maar niet hebben ingeschreven. In het afgelopen jaar is deze markt niet wezenlijk gewijzigd in de regio Gooi en Vechtstreek en is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding geen andere uitkomst zal opleveren. De kosten die een dergelijke aanbestedingsprocedure met zich meebrengt, zouden in dat geval enkel leiden tot uitgaven van overheidsgelden terwijl de concurrentie verder niet bevorderd wordt.Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
TED 557757-2018
CPV code(s): 09100000: Brandstoffen
   
Aangekondigd op 18.12.2018 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: contractbeheer@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging gunning overeenkomst brandstof

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09100000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De Regio is voornemens om de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, te verlengen voor een periode van maximaal 4 jaar. De Regio heeft de vorige aanbesteding uit 2017 geëvalueerd en daarbij ook de marktpartijen bevraagd die wel interesse hadden in de aanbesteding, maar niet hebben ingeschreven. In het afgelopen jaar is deze markt niet wezenlijk gewijzigd in de regio Gooi en Vechtstreek en is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding geen andere uitkomst zal opleveren. De kosten die een dergelijke aanbestedingsprocedure met zich meebrengt, zouden in dat geval enkel leiden tot uitgaven van overheidsgelden terwijl de concurrentie verder niet bevorderd wordt.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bussum

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Regio is voornemens om de overeenkomst met de huidige leverancier voor tankpassen en brandstoffen, WEX Europe Services BV, te verlengen voor een periode van maximaal 4 jaar. De Regio heeft de vorige aanbesteding uit 2017 geëvalueerd en daarbij ook de marktpartijen bevraagd die wel interesse hadden in de aanbesteding, maar niet hebben ingeschreven. In het afgelopen jaar is deze markt niet wezenlijk gewijzigd in de regio Gooi en Vechtstreek en is de verwachting dat een nieuwe aanbesteding geen andere uitkomst zal opleveren. De kosten die een dergelijke aanbestedingsprocedure met zich meebrengt, zouden in dat geval enkel leiden tot uitgaven van overheidsgelden terwijl de concurrentie verder niet bevorderd wordt.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
18/12/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
18/12/2018
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug