Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'
 
 
Omschrijving

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.Contactpersoon: Sophie Otten Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
TED 552794-2018
CPV code(s): 48000000: Software en informatiesystemen
   
Aangekondigd op 13.12.2018 Sluiting op 28.02.2019 Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
Postbus 175
Winschoten
9670 AD
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Best Value aanbesteding 'Applicatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Winschoten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het leveren, en implementeren van een applicatie ten behoeve van de ondersteuning van alle backoffice processen van Vergunningen, Toezicht & Handhaving

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
29/01/2019

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De gemeente Oldambt bereidt de aanbesteding voor de applicatie voor op basis van Best Value. Om marktpartijen de gelegenheid te geven zich hierop voor te bereiden wordt er een marktbijeenkomst georganiseerd. De marktbijeenkomst is bedoeld ter informatie over deze aanbestedingsprocedure.

U bent welkom op 29 januari 2019 tot 09.30 uur tot 11.30 uur in de vml. Raadzaal aan Johan Modastraat 6 te Winschoten. Geïnteresseerden kunnen zich voor 25 januari 2019 aanmelden via de berichtenmodule van deze aanbesteding. Hiervoor dient u zich te registreren via https://aanbestedingskalender.nl/registreren. Maximaal 2 mensen per organisatie kunnen zich hiervoor aanmelden.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
13/12/2018
Er zijn geen bijlagen beschikbaar
Om te zien hoe u aan de aanbesteding mee kunt doen, dient u eerst in te loggen.
Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug