Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
GON-40-18-035-T01 Terreinafwerking Olympiakwartier West
 
 
Omschrijving

Terreinafwerking Olympiakwartier West.

- het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk ca. 45000m3;

- het aanbrengen van drainage ca. 4500m1;

- het aanbrengen van huisaansluitingen ca. 320st;

- het aanbrengen van elementenverhardingen ca. 30000m2 ;

- het aanbrengen van kantopsluitingen ca. 9000m1;

- het aanbrengen van asfaltverhardingen ca. 2400ton;

- het aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen ca. 20st;

- het aanbrengen van straatmeubilair ca. 500st;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.Contactpersoon: Peter van den Pol Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Almere Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
TED 547406-2018
CPV code(s): 45233222: Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45236000: Aanbrengen van verharding
45112400: Graafwerkzaamheden
   
Aangekondigd op 12.12.2018 Sluiting op 25.01.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Almere
Stadhuisplein 1
Almere
1300 AE
Nederland
Contactpersoon: Peter van den Pol
E-mail: aanbestedingen-dsa@almere.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.almere.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

GON-40-18-035-T01 Terreinafwerking Olympiakwartier West

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45233222
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Terreinafwerking Olympiakwartier West.

- het verrichten van opruimingswerkzaamheden;

- het verrichten van grondwerk ca. 45000m3;

- het aanbrengen van drainage ca. 4500m1;

- het aanbrengen van huisaansluitingen ca. 320st;

- het aanbrengen van elementenverhardingen ca. 30000m2 ;

- het aanbrengen van kantopsluitingen ca. 9000m1;

- het aanbrengen van asfaltverhardingen ca. 2400ton;

- het aanbrengen van kolken en kolkaansluitingen ca. 20st;

- het aanbrengen van straatmeubilair ca. 500st;

- het verrichten van bijkomende werkzaamheden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45236000
45112400
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Almere

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

RAW overeenkomst t.b.v. de terreinafwerking van Olympiakwartier West te Almere Poort

DOOR MIDDEL VAN DE NATIONALE OPENBARE PROCEDURE

Type opdracht

Deze procedure heeft betrekking op de aanbesteding van een Werk.

Procedure

De procedure betreft de nationaal openbare procedure conform hoofdstuk 2 van het ARW 2016.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium is op basis van de laagste inschrijfprijs.

Werkzaamheden dienen de bouwactiviteiten te volgen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/04/2019
Einde: 31/03/2022
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De inschrijver moet zijn ingeschreven in een handelsregister en voldoen aan alle wettelijke

verplichtingen die zijn verbonden aan de uitvoering van zijn onderneming.

Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet elk van de combinanten evenals eventuele onderaannemers voldoen aan deze eis.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Inschrijver die niet voldoen aan één of meer van de gestelde geschiktheidseisen, worden

uitgesloten van verdere beoordeling in de Aanbestedingsprocedure.

a. ZEKERHEIDSTELLING

In afwijking van het bepaalde in art. 01.07.01 lid 01 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) zal de aanbesteder voorafgaand aan het verlenen van de opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in art. 01.07.01 van deel 3 van het RAW-bestek.

b. VERZEKERING

De inschrijver dient adequaat verzekerd te zijn tegen bedrijfsaansprakelijkheid.

De verzekering zal dekking moeten verlenen tot een minimum bedrag van EUR 1.000.000,- per gebeurtenis.

Bij een inschrijving door een combinatie van ondernemers moet de combinatie of elke combinant evenals eventuele onderaannemers waarvoor de verzekering(en) geëist en/of benodigd is voldoen aan deze eis.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Ervaringseisen

Ondernemer dient in de periode van vijf (5) jaar voor werken.

voorafgaande aan de uiterste datum van aanmelding op een vakkundige en regelmatige wijze

projecten te hebben uitgevoerd en opgeleverd binnen de overeengekomen termijn (verleend

uitstel van oplevering daarin begrepen) waarbij de volgende kerncompetenties benodigd waren:

a. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen, incl. grondwerk van vrijvervalriolering met diameter t/m Ø160mm in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 925m1;

b. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van lijngoten/roostergoten, t.b.v. afwatering in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 110m1;

c. één uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van asfaltverhardingen in bebouwd gebied met een totale hoeveelheid van minimaal 280ton;

d. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van gesloten betonverhardingen in bebouwd gebied met een totaal oppervlakte van minimaal 880m2;

e. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van elementen kantopsluitingen in bebouwd gebied met een totaal lengte van minimaal 4500m1;

f. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van elementen verhardingen in bebouwd gebied met een totaal oppervlakte van minimaal 16250m2;

g. Eén uitgevoerd werk inzake levering en aanbrengen van thermoplastische markeringen op asfalt en/of geslotenbetonverhardingen in bebouwd gebied met een totale opdrachtwaarde van minimaal EUR2.000,-.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 25/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Plaats:

Almere

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De inschrijving dient elektronisch plaats te vinden via het aanbestedingsplatform. De aanbesteder heeft geen inzage in het systeem of in de gegevens van de aanmeldingen vóór het verstrijken van de inschrijftermijn.

Voor technische vragen of ondersteuning bij het gebruik van Aanbestedingskalender kunt u terecht op de website. U kunt daar hulp vinden onder 'help'.

De aanbesteder kan de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen verlengen wanneer zich

een storing van het elektronische systeem voordoet waardoor het indienen van de inschrijvingen

kort voor het verstrijken van de uiterste termijn niet mogelijk is, mits hij nog geen kennis heeft

genomen van de inhoud van enige inschrijving.

De inschrijver kan zich, in geval van storing van het aanbestedingsplatform, hierop alleen

beroepen indien de ondernemer de storing direct na constatering per email meldt bij de

aanbesteder.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nadere inlichtingen, als bedoeld in artikel 2.22 van het ARW 2016, over dit

inschrijvingsdocument, de contractdocumenten en de overige aanbestedingsdocumenten kunnen

schriftelijk worden aangevraagd. Mondeling gestelde vragen worden niet beantwoord. Vragen

moeten ingediend worden via het aanbestedingsplatform.

Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een referentie naar het

onderdeel van de aanbestedingsdocumenten waarop de vraag betrekking heeft.

Naar aanleiding van de gestelde vragen wordt een Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase

opgesteld welke wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform.

Middels de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase kan de aanbesteder tevens detailpunten in de

aanbestedingsdocumenten wijzigen tot uiterlijk 6 dagen voor het verstrijken van de

sluitingstermijn voor het indienen van de inschrijving.

Het is derhalve van eminent belang dat inschrijver alle elementen uit hun inschrijving, die niet

zonder enig voorbehoud voldoen aan de gestelde eisen, maar ook mogelijke suggesties en, in

hun ogen, verbeteringen, tijdens de informatieronde aan de gemeente ter beoordeling

voorleggen. In de Nota van Inlichtingen inschrijvingsfase worden de eisen definitief vastgesteld.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/12/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NVI 1.zip 298 KB 15-01-2019 12:58
Publicatie.zip 18,00 MB 12-12-2018 12:21
PvB.pdf 126 KB 29-01-2019 17:28
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
NVI 1.zip 298 KB 15-01-2019 12:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Publicatie.zip 18,00 MB 12-12-2018 12:21
PvB.pdf 126 KB 29-01-2019 17:28

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
GON-40-18-035-T01 Terreinafwerking Olympiakwartier West Bijlagen gewijzigd (1)29-01-2019 17:28  
GON-40-18-035-T01 Terreinafwerking Olympiakwartier West Bijlagen gewijzigd (1)15-01-2019 12:58  
< Terug