Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Fietspad Heerdstraat te Sint Joost
 
 
Omschrijving

Betreft het aanleggen van een vrijliggend, voor twee richtingen berijdbaar, fietspad aan de Heerdstraat te Sint Joost. De totale lengte van het fietspad bedraagt ca. 3100 meter.

Nabij het woonwagencentrum dient de bestaande rijbaan over een lengte van ca. 200 meter verlegd te worden.Contactpersoon: Afdeling Aanbesteden Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Kragten (namens Gemeente Echt-Susteren) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Midden-Limburg (NL422)
TED 540552-2018
CPV code(s): 45220000: Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45222000: Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
   
Aangekondigd op 07.12.2018 Sluiting op 29.01.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
Echt
6100 AL
Nederland
Contactpersoon: Afdeling Aanbesteden
Telefoon: +31 4753366333
E-mail: aanbestedingen@kragten.nl
NUTS-code: NL422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kragten.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Kragten
Postbus 14
Roermond
6040 AA
Nederland
Contactpersoon: Afdeling aanbestedingen
Telefoon: +31 883366333
E-mail: aanbestedingen@kragten.nl
NUTS-code: NL422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://kragten.nl

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Gemeente Echt-Susteren
Postbus 450
Echt
6100 AL
Nederland
E-mail: info@echt-susteren.nl
NUTS-code: NL422

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.echt-susteren.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Fietspad Heerdstraat te Sint Joost

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45220000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Betreft het aanleggen van een vrijliggend, voor twee richtingen berijdbaar, fietspad aan de Heerdstraat te Sint Joost. De totale lengte van het fietspad bedraagt ca. 3100 meter.

Nabij het woonwagencentrum dient de bestaande rijbaan over een lengte van ca. 200 meter verlegd te worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45222000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL422
Voornaamste plaats van uitvoering:

Heerdstraat te Sint Joost

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het betreft een openbare procedure t.b.v. het aanleggen van een fietspad aan de Heerdstraat te Sint Joost

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 06/03/2019
Einde: 20/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie aanbestedingsleidraad

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie aanbestedingsleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie aanbestedingsleidraad

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Limburg
Postbus 1988
Maastricht
6201 BZ
Nederland
Telefoon: +31 433465465
E-mail: rechtbanklimburg@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Limburg/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/12/2018
Mappen
Aanbestedingsdocumenten (0)
Aanbestedingsleidraad (1)
Bestek incl. RSX (1)
Bijlagen bestek (1)
Tekeningen (1)
Nota van inlichtingen (2)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad.zip 539 KB 07-12-2018 13:39
Bestek incl RSX.zip 598 KB 07-12-2018 13:39
Bestek bijlagen.zip 51,00 MB 07-12-2018 13:39
Tekeningen.zip 6,00 MB 07-12-2018 13:39
20190111_2018-ECH098-B-01_NVI.pdf 71 KB 14-01-2019 10:20
20190114_2018-ECH098-B-01_NVI 2.pdf 72 KB 14-01-2019 17:09
20190111_2018-ECH098-B-01_NVI.pdf 71 KB 14-01-2019 10:23
20190114_2018-ECH098-B-01_NVI 2.pdf 72 KB 14-01-2019 17:10
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsleidraad.zip 539 KB 07-12-2018 13:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek incl RSX.zip 598 KB 07-12-2018 13:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestek bijlagen.zip 51,00 MB 07-12-2018 13:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Tekeningen.zip 6,00 MB 07-12-2018 13:39
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20190111_2018-ECH098-B-01_NVI.pdf 71 KB 14-01-2019 10:20
20190114_2018-ECH098-B-01_NVI 2.pdf 72 KB 14-01-2019 17:09
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
20190111_2018-ECH098-B-01_NVI.pdf 71 KB 14-01-2019 10:23
20190114_2018-ECH098-B-01_NVI 2.pdf 72 KB 14-01-2019 17:10

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Fietspad Heerdstraat te Sint Joost Bijlagen gewijzigd (1)14-01-2019 17:10  
Fietspad Heerdstraat te Sint Joost Bijlagen gewijzigd (1)14-01-2019 17:09  
Fietspad Heerdstraat te Sint Joost Bijlagen gewijzigd (1)14-01-2019 10:23  
Fietspad Heerdstraat te Sint Joost Bijlagen gewijzigd (1)14-01-2019 10:20  
< Terug