Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeenten regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding kantoorartikelen
 
 
Omschrijving

Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen, aangezien alle randvoorwaardelijke zaken voor uitvoering van de opdracht door middel van de aanbesteding en de daaruit volgende contractering reeds vastgelegd zijn, te denken aan o.a. prijs, kwaliteit en levertijd bij de opdrachtnemer waarbij de kantoorartikelen zullen worden afgenomen. Betreffende de levering van de kantoorartikelen wordt echter geen vaste hoeveelheid overeengekomen, daar er op voorhand nog niet kan worden bepaald hoeveel en welke kantoorartikelen noodzakelijk gaan zijn en er afgenomen gaan worden.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
West-Nederland (NL300)
Nederland (NL000)
TED 543089-2018
CPV code(s): 30192000: Kantoorbenodigdheden
30192700: Kleine kantoorbenodigdheden
   
Aangekondigd op 06.12.2018 Sluiting op 13.02.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Inkoop Bureau Midden Nederland
Voorstraat 30
VIANEN
4132 AS
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://ibmn.eu/

I.1)Naam en adressen
Gemeente IJsselstein
Postbus 26
IJsselstein
3400 AA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ijsselstein.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Montfoort
Postbus 41
Montfoort
3417 ZG
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.montfoort.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
Postbus 150
Leusden
3830 AD
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leusden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Vijfheerenlanden
Postbus 11
Leerdam
4140 AA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.vijfheerenlanden.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Woudenberg
Pstbus 16
Gemeente Woudenberg
3930 EA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.woudenberg.nl

I.1)Naam en adressen
Omgevingsdienst Regio Utrecht
Postbus 13101
Utrecht
3507 LC
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.odru.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Utrechtse Heuvelrug
Postbus 200
Doorn
3940 AE
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.heuvelrug.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Scherpenzeel
Postbus 100
Scherpenzeel
3925 ZJ
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.scherpenzeel.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Molenlanden i.o
Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Baarn
Postbus 1003
Baarn
3740 BA
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.baarn.nl

I.1)Naam en adressen
Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
Maarssen
3600 BE
Nederland
E-mail: kenniscentrum@ibmn.nl
NUTS-code: NL3

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.stichtsevecht.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeenten regio Utrecht - Europees openbare aanbesteding kantoorartikelen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
30192000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen, aangezien alle randvoorwaardelijke zaken voor uitvoering van de opdracht door middel van de aanbesteding en de daaruit volgende contractering reeds vastgelegd zijn, te denken aan o.a. prijs, kwaliteit en levertijd bij de opdrachtnemer waarbij de kantoorartikelen zullen worden afgenomen. Betreffende de levering van de kantoorartikelen wordt echter geen vaste hoeveelheid overeengekomen, daar er op voorhand nog niet kan worden bepaald hoeveel en welke kantoorartikelen noodzakelijk gaan zijn en er afgenomen gaan worden.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
30192700
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
NUTS-code: NL3
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Utrecht

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Aanbestedende dienst heeft ervoor gekozen deze opdracht als raamovereenkomst in de markt te plaatsen. Hier is voor gekozen, aangezien alle randvoorwaardelijke zaken voor uitvoering van de opdracht door middel van de aanbesteding en de daaruit volgende contractering reeds vastgelegd zijn, te denken aan o.a. prijs, kwaliteit en levertijd bij de opdrachtnemer waarbij de kantoorartikelen zullen worden afgenomen. Betreffende de levering van de kantoorartikelen wordt echter geen vaste hoeveelheid overeengekomen, daar er op voorhand nog niet kan worden bepaald hoeveel en welke kantoorartikelen noodzakelijk gaan zijn en er afgenomen gaan worden.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2 maal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

UITSLUITINGSGRONDEN

De inschrijver dient in Deel III A van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een in de afgelopen vijf (5) jaren onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak jegens inschrijver, in de zin van alle in artikel 2.86 Aw 2012 beschreven gronden, op straffe van uitsluiting van deze aanbestedingsprocedure. De verplichting tot uitsluiting van de inschrijver is ook van toepassing wanneer een bij onherroepelijk vonnis veroordeelde persoon lid is van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van inschrijver of indien hij daarin een vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft.

De inschrijver dient daarnaast in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van een onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de gegadigde of de inschrijver is gevestigd of overeenkomstig nationale wettelijke bepalingen is vastgesteld dat de inschrijver niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidspremies.

De inschrijver dient ook in Deel III C van de Eigen verklaring te verklaren dat geen sprake is van de situaties genoemd in artikel 2.87 Aw 2012. Op deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende facultatieve uitsluitingsgronden van toepassing:

• Schending verplichting o.b.v. milieu-, sociaal- of arbeidsrecht (art. 2.87 lid 1 sub a Aw 2012);

• Faillissement, insolventie of gelijksoortig (art. 2.87 lid 1 sub b Aw 2012);

• Vervalsing van de mededinging (art. 2.87 lid 1 sub d Aw 2012);

• Betrokken bij de voorbereiding (art. 2.87 lid 1 sub f Aw 2012);

• Valse verklaring (art. 2.87 lid 1 sub h Aw 2012);

• Onrechtmatige beïnvloeding (art. 2.87 lid 1 sub i Aw 2012).

De inschrijver dient ook in Deel III B van de Eigen verklaring te verklaren dat er geen sprake is van onderstaande facultatieve uitsluitingsgrond:

• Betaling belasting of sociale premies (art. 2.87 lid 1 sub j Aw 2012).

Voor de facultatieve uitsluitingsgronden geldt een terugkijktermijn van drie (3) jaren voorafgaand aan het doen van de inschrijving, met uitzondering van de uitsluitingsgronden ‘Faillissement, insolventie, of gelijksoortig’, ‘belangenconflict’, en ‘betrokken bij de voorbereiding’. Voor deze uitsluitingsgronden geldt dat hiervan geen sprake mag zijn met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure.

INSCHRIJVING HANDELSREGISTER

De inschrijver dient in de inschrijving een gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen niet ouder dan zes maanden op het moment van inschrijving. Deze is hier aan te vragen. Uit dit uittreksel moet de tekeningsbevoegdheid blijken voor minimaal de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend. Inschrijver voegt deze toe aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

BEDRIJFSAANSPRAKELIJKHEIDSVEZEKERING

De inschrijver dient verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid door middel van een beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt minimaal hetgeen bepaald is in artikel 14 bijlage B Algemene inkoopvoorwaarden IBMN.

Bewijsstukken na inschrijving

De bewijsstukken in verband met het bepaalde in de paragraaf 3.2.1 voornoemd als bedoeld in de artikelen 2.91 en 2.102 lid 1 Aanbestedingswet 2012 zijn:

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer het volgende aan de aanbestedende dienst overleggen:

• Een geldig polisblad van de toepasselijke beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;

• Indien het niet mogelijk is een geldig polisblad te overleggen mag een geldig verzekeringscertificaat worden overlegd waaruit blijkt dat inschrijver verzekerd is voor het vereiste bedrag.

STABILITEIT ONDERNEMING

Ook dient inschrijver een stabiele onderneming te zijn, die haar continuïteit kan garanderen.

Als bewijs moet de beoogd opdrachtnemer een (meest) recente accountantsverklaring zonder een continuïteitsparagraaf aan de aanbestedende dienst overleggen. Deze paragraaf wordt alleen opgenomen door de accountant als deze vreest voor de (economische en financiële) continuïteit van inschrijvers onderneming.

NB: indien alleen geconsolideerde omzetcijfers kunnen worden opgegeven, dient het concern, in de zin van paragraaf 1.15.3, zich garant te stellen voor de inschrijver.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

KERNCOMPETENTIES

De inschrijver dient bij inschrijving referentie(s) op te geven, die uiterlijk drie (3) jaren geleden is/zijn afgerond, gerekend vanaf de sluitingsdatum van het indienen van de inschrijvingen, om zijn bekwaamheid aan te tonen met betrekking tot de volgende kerncompetenties.

• Kerncompetentie 1:

Het leveren van kantoorartikelen met een jaarlijkse minimale omvang van EUR 40.000 per jaar aan een inkoopcollectief van minimaal 3 organisaties.

• Kerncompetentie 2:

Het leveren van kantoorartikelen met een minimale omvang van tenminste 5 afleveradressen.

Bewijs bij inschrijving

Als bewijs ten behoeve van het bepaalde in paragraaf 3.2.2.1. dient inschrijver de genoemde referentie(s), volgens het standaardformat (Bijlage E), toe te voegen aan de inschrijving bij Kluis 1, Eis 1.1. Uit referentie(s) moet duidelijk en ondubbelzinnig de gevraagde ervaring blijken.

Dit betekent dat inschrijver één (1) referentie per kerncompetentie in kan dienen. Inschrijver mag met één (1) referentie aan meerdere kerncompetenties voldoen, op voorwaarde dat duidelijk en ondubbelzinnig uit de referentie blijkt op welke kerncompetenties de referentie ziet. Indien inschrijver meer referenties indient dan is toegestaan, worden de extra referenties terzijde gelegd en worden alleen de referenties tot het gevraagde aantal in de beoordeling meegenomen. Inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de gestelde kerncompetitie(s) met de juiste referentie(s).

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

SOCIAL RETURN

De opdrachtnemer besteedt minimaal 5% van de totale opdrachtsom aan Social Return. De waardering geschiedt volgens de bouwblokkenmethode. Met zijn inschrijving geeft inschrijver aan hoe hij invulling geeft aan social return.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/02/2019
Plaatselijke tijd: 11:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot dit aanbestedingsdocument inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten als bedoeld in de artikelen 2.53 en 2.54 Aanbestedingswet 2012 dienen via ABK te worden gesteld. De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot de in de aankondiging vermelde datum en tijdstip.Vragen kan men indienen via het tabblad Berichten in ABK.

COMMUNICATIE

Alle communicatie aangaande de aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via een medewerker van Inkoop Bureau Midden Nederland (IBMN) in het elektronisch medium Aanbestedingskalender. Het is ondernemers, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, verboden om contact te zoeken met, of informatie in te winnen bij, andere betrokkenen van de opdrachtgever bij de aanbestedingsprocedure.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde (voorzieningen-) rechter in het arrondissement van rechtbank Midden Nederland.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (10)
Nota van inlichtingen (2)
Alle documenten (13)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage C - Programma van Eisen.pdf 139 KB 06-12-2018 15:43
Bijlage E - Referenties.docx 12 KB 06-12-2018 15:43
Bijlage I - Prijzenblad 2.0.xlsx 55 KB 11-01-2019 16:15
Bijlage I - Prijzenblad.xlsx 59 KB 06-12-2018 15:43
Bijlage J - Overig assortiment.xlsx 57 KB 06-12-2018 15:43
Bijlage K - Invulling Social Return.pdf 137 KB 06-12-2018 15:43
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug