Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Revitalisering Segbroek College Goudsbloemlaan en Klaverstraat Den Haag
 
 
Omschrijving

Revitalisering / aanpassing / restauratie van twee scholen.Contactpersoon: Frans Bouter Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: Oostelbos Van den Berg (namens Oostelbos Van den Berg) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Agglomeratie 's-Gravenhage (NL332)
TED 540421-2018
CPV code(s): 45000000: Bouwwerkzaamheden
45000000: Bouwwerkzaamheden
45111100: Sloopwerkzaamheden
45212350: Gebouwen met bijzondere historische of architectonische waarde
45214200: Schoolgebouwen
45300000: Installatiewerkzaamheden in de bouw
45350000: Werktuigbouwkundige installaties
45351000: Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45315100: Elektrotechnische installatiewerken
   
Aangekondigd op 06.12.2018 Sluiting op 22.01.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Oostelbos Van den Berg
Reeuwijkse Poort 103
Reeuwijk
2811 MX
Nederland
Contactpersoon: Frans Bouter
E-mail: frans@ovdb.nl
NUTS-code: NL332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.oostelbosvandenberg.nl/

I.1)Naam en adressen
Stichting Voortgezet Onderwijs Haaglanden (Stichting VO Haaglanden) te Den Haag
Parkstraat 83
Den Haag
2514 JG
Nederland
E-mail: info@vohaaglanden.nl
NUTS-code: NL332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.vohaaglanden.nl/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Onderwijsinstelling
I.5)Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Revitalisering Segbroek College Goudsbloemlaan en Klaverstraat Den Haag

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Revitalisering / aanpassing / restauratie van twee scholen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Bouwkundige en constructieve werkzaamheden

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
45111100
45212350
45214200
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/05/2019
Einde: 01/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Installaties

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45300000
45350000
45351000
45315100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL332
Voornaamste plaats van uitvoering:

Den Haag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie selectieleidraad

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 17/05/2019
Einde: 01/07/2021
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie selectieleidraad

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie selectieleidraad

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/01/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Postbus 20302
Den Haag
2500 EH
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/12/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (3)
Alle documenten (10)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Model Coördinatieovereenkomst.pdf 101 KB 07-01-2019 11:58
UAV ingevuld.pdf 268 KB 07-01-2019 11:58
Bankgarantie Segbroek College.doc 44 KB 06-12-2018 14:29
GBL DO bouwkundig_constructief.zip 27,00 MB 06-12-2018 14:29
GBL DO installaties.zip 6,00 MB 06-12-2018 14:29
KLV Fase 2B DO bouwkundig_constructief.zip 18,00 MB 06-12-2018 14:29
KLV Fase 2B DO installaties.zip 4,00 MB 06-12-2018 14:29
Selectieleidraad Segbroek College.pdf 721 KB 06-12-2018 14:29
UEA.pdf 262 KB 06-12-2018 14:29
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Model Coördinatieovereenkomst.pdf 101 KB 07-01-2019 11:58
UAV ingevuld.pdf 268 KB 07-01-2019 11:58
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bankgarantie Segbroek College.doc 44 KB 06-12-2018 14:29
GBL DO bouwkundig_constructief.zip 27,00 MB 06-12-2018 14:29
GBL DO installaties.zip 6,00 MB 06-12-2018 14:29
KLV Fase 2B DO bouwkundig_constructief.zip 18,00 MB 06-12-2018 14:29
KLV Fase 2B DO installaties.zip 4,00 MB 06-12-2018 14:29
Selectieleidraad Segbroek College.pdf 721 KB 06-12-2018 14:29
UEA.pdf 262 KB 06-12-2018 14:29

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug