Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Europees openbare aanbesteding 'Dienstverleningsovereenkomst begrazing terreinen in de gemeente Oldambt door schaapskuddes'
 
 
Omschrijving

Het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

1. Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;

2. De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;

3. De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.Contactpersoon: Sophie Otten Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Oldambt Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Oost-Groningen (NL111)
TED 517364-2018
CPV code(s): 77310000: Beplanten en onderhouden van groengebieden
   
Aangekondigd op 22.11.2018 Sluiting op 16.01.2019 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Oldambt
Postbus 175
Winschoten
9670 AD
Nederland
Contactpersoon: Sophie Otten
E-mail: inkoop@gemeente-oldambt.nl
NUTS-code: NL111

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeente-oldambt.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Europees openbare aanbesteding 'Dienstverleningsovereenkomst begrazing terreinen in de gemeente Oldambt door schaapskuddes'

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

1. Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;

2. De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;

3. De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL111
Voornaamste plaats van uitvoering:

Oost-Groningen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het onderhoud van (een deel van de) grasvegetaties uit te laten voeren door een schaapskudde of schaapskuddes om zodoende:

1. Een meer attractieve, natuurlijk ontwikkelde, bloemen- en kruidenrijke grasvegetatie te realiseren;

2. De recreatieve / attractieve waarde van de gemeente Oldambt te vergroten;

3. De natuurlijke kwaliteit van de leefomgeving van de burger en de kansen voor flora en fauna te vergroten.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Plan van aanpak / Weging: 60
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot eenzijdige verlenging door de aanbestedende dienst van 2 maal 1 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Inschrijver verklaart middels het invullen en rechtsgeldig ondertekenen van de Eigen verklaring (bijlage B) te voldoen aan alle uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen, technische specificaties en uitvoerings-en contractvoorwaarden zoals omschreven in deze offerteaanvraag en aangevuld c.q. toegelicht in de nota(’s) van inlichtingen. De verklaring dient rechtsgeldig ondertekend te zijn door een uit het handels- en/of beroepenregister blijkende vertegenwoordigingsbevoegde.

Let op, indien inschrijver er voor kiest om de Eigen Verklaring digitaal te ondertekenen dan wordt enkel een gekwalificeerde digitale handtekening als rechtsgeldig aangemerkt. Indien gekozen wordt voorenkelvoudig digitale ondertekening dan dient de hardcopy Eigen Verklaring voorzien te zijn van een fysieke (‘natte’) handtekening.

De inschrijver dient in de inschrijving een (kopie van) bewijs van inschrijving in het handels- en/of beroepenregister van de Kamer van Koophandel toe te voegen aan de inschrijving van maximaal 6maandenoud, te rekenen vanaf de indieningsdatum van de inschrijving (toevoegen in ABK). Uit deze inschrijving in het handels- en/of beroepenregister dient de tekeningsbevoegdheid te blijken voor tenminste de inschrijvingssom voor deze opdracht van degene die de inschrijving heeft getekend.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 16/03/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 16/01/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening van de digitale kluis vindt op zijn vroegst 15 minuten na het uiterste tijdstip voor het indienen van inschrijvingen plaats, op voorwaarde dat er geen sprake is van een situatie als beschreven in II.8. De opening vindt NIET in het openbaar plaats. Er worden geen inschrijvers toegelaten bij de opening.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Er is voor deze aanbesteding één vragenronde gepland. Dit betekent dat van inschrijver een proactieve en zorgvuldige houding verwacht wordt. Vragen kunnen uiterlijk tot 6 december 2018, 11:00 uur in het bijgevoegde Excelbestand, waar mogelijk met motivering/toelichting, via de berichtenmodule van ABK worden ingediend. De datum en tijdstip waarop de vragen op ABK worden ingediend is leidend. Te laat ingediende vragen worden niet beantwoord, tenzij de aanbestedende dienst van mening is dat de vraag zo belangrijk is dat de beantwoording hiervan noodzakelijk is voor alle inschrijvers.

De geanonimiseerde vragen worden omstreeks 21 december 2018 door de aanbestedende dienst beantwoord in de nota van inlichtingen, die gepubliceerd wordt op ABK.

Inschrijver heeft de mogelijkheid voor de nota van inlichtingen vragen over en/of tekstvoorstellen voor wijziging van de conceptovereenkomst met motivering in te dienen. Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om tekstvoorstellen al dan niet aangepast over te nemen.

Eventuele wijzigingen en aanvullingen op deze offerteaanvraag in de nota van inlichtingen dient de inschrijver onvoorwaardelijk te accepteren. Deze wijzigingen en aanvullingen gaan voor in rangorde op de bepalingen in deze offerteaanvraag.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Noord-Nederland (Groningen)
Postbus 933
Groningen
9700 AX
Nederland
Telefoon: +31 503166166
E-mail: info.rechtbanknoordnederland@rechtspraak.nl

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Noord-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/11/2018
Mappen
Offerteaanvraag (1)
Bijlagen (10)
Alle documenten (11)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 22-11-2018 09:32
Bijlage B Eigen verklaring.pdf 984 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage D Prijsinvulformulier.xlsx 64 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 129 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage K - Begrazingskaart.pdf 25,00 MB 22-11-2018 09:32
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bijlage A Handleiding ABK.pdf 2,00 MB 22-11-2018 09:32
Bijlage B Eigen verklaring.pdf 984 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage D Prijsinvulformulier.xlsx 64 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage F - Conceptovereenkomst.pdf 129 KB 22-11-2018 09:32
Bijlage K - Begrazingskaart.pdf 25,00 MB 22-11-2018 09:32
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug