Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging inzake bereikbaarheid en crisisregiefunctie
 
 
Omschrijving

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (verder te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een onderhandse overeenkomst te sluiten voor het leveren van de functie 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid in combinatie met de crisisregiefunctie binnen de regio, voor een termijn van 3 jaar ingaande op 01-04-2019.De motivatie om de opdracht onderhands te gunnen is opgenomen in de gepubliceerde bijlage.Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 85312000: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
85312000: Maatschappelijke dienstverlening waarbij geen onderdak wordt verschaft
   
Aangekondigd op 08.11.2018 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: m.vdspek@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging inzake bereikbaarheid en crisisregiefunctie

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85312000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeentelijke regeling ‘Regio Gooi en Vechtstreek’ (verder te noemen de Regio) is voornemens om namens de gemeenten Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren, Weesp en Wijdemeren een onderhandse overeenkomst te sluiten voor het leveren van de functie 24/7 bereikbaarheid & beschikbaarheid in combinatie met de crisisregiefunctie binnen de regio, voor een termijn van 3 jaar ingaande op 01-04-2019.De motivatie om de opdracht onderhands te gunnen is opgenomen in de gepubliceerde bijlage.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 300 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85312000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie voorwerp

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie bijlage

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
Mappen
Alle documenten (1)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
pre-ante 24_7 bereikbaarheid.pdf 93 KB 08-11-2018 14:42
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
pre-ante 24_7 bereikbaarheid.pdf 93 KB 08-11-2018 14:42

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Er zijn geen andere publicaties beschikbaar
< Terug