Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Leusden - Bouwmanager t.b.v. realisatie Integraal Kindcentrum Groenhouten i.o.v. Stichting Voila
 
 
Omschrijving

IBMN-2018-LEU-003

Stichting Voila is voornemens om de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren.

De gewenste oplevering van Integraal Kindcentrum Groenhouten (werktitel) zal in 2022 plaats vinden.

De contractvorm die Stichting Voila voor ogen heeft om de nieuwbouw te realiseren is E,B,M & E (Engineer, Build, Maintain en Energy).

Voor het bouwmanagement ten behoeve van de nieuwbouw is Stichting Voila op zoek naar een geschikte en professionele partij die deze regierol, in de meest brede zin van het woord, in kan vullen. Dit met intentie de opdracht voor deze werkzaamheden te gunnen.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Niet openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente Leusden) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 496368-2018
CPV code(s): 71240000: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71240000: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
   
Aangekondigd op 08.11.2018 Sluiting op 11.12.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leusden
postbus 150
Leusden
3830 AD
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.leusden.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Leusden - Bouwmanager t.b.v. realisatie Integraal Kindcentrum Groenhouten i.o.v. Stichting Voila

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71240000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

IBMN-2018-LEU-003

Stichting Voila is voornemens om de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren.

De gewenste oplevering van Integraal Kindcentrum Groenhouten (werktitel) zal in 2022 plaats vinden.

De contractvorm die Stichting Voila voor ogen heeft om de nieuwbouw te realiseren is E,B,M & E (Engineer, Build, Maintain en Energy).

Voor het bouwmanagement ten behoeve van de nieuwbouw is Stichting Voila op zoek naar een geschikte en professionele partij die deze regierol, in de meest brede zin van het woord, in kan vullen. Dit met intentie de opdracht voor deze werkzaamheden te gunnen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71240000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Leusden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Stichting Voila is voornemens om de nieuwbouw van een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren.

De gewenste oplevering van Integraal Kindcentrum Groenhouten (werktitel) zal in 2022 plaats vinden.

De contractvorm die Stichting Voila voor ogen heeft om de nieuwbouw te realiseren is E,B,M & E (Engineer, Build, Maintain en Energy)

Voor het bouwmanagement ten behoeve van de nieuwbouw is Stichting Voila op zoek naar een geschikte en professionele partij die deze regierol, in de meest brede zin van het woord, in kan vullen. Dit met intentie de opdracht voor deze werkzaamheden te gunnen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 08/11/2018
Einde: 11/12/2018
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

- EIGEN VERKLARING (UEA - BIJLAGE A)

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- VERZEKERING

De gegadigde dient adequaat verzekerd te zijn voor/tegen (WA) bedrijfsaansprakelijkheid alsmede van adequate en in de branche te doen gebruikelijke verzekering(en).

Ten bewijze voornoemd dient een gegadigde bij aanmelding de als bijlage A aan deze Selectieleidraad gehechte en volledig ingevulde en ondertekende Eigen verklaring voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten te overleggen.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

- REFERENTIES (BIJLAGE B)

De gegadigde dient bij het Verzoek tot deelneming referenties op te geven, op datum indiening afgerond en waarvan de oplevering maximaal vijf jaren terug heeft plaats gevonden (gerekend vanaf uiterste datum voor het indienen van de Aanmelding) waaruit het minimaal voldoen aan de volgende kerncompetenties blijkt.

Voor iedere kerncompetentie (minimumeis) dient, gebruik makend van Formulieren in bijlage B, één referentie te worden opgegeven, alle vragen volledig te worden beantwoord, waarna het formulier te ondertekenen. Indien meerdere kerncompetenties bij één referentie zijn behaald, dient deze referentie bij elke competentie (opnieuw) met eventuele specifieke toelichting volledig te worden ingevuld.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 11/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

COMMUNICATIE:

In deze aanbestedingsprocedure worden ALLE aanbestedingsdocumenten middels een elektronisch medium digitaal ter beschikking gesteld.

Alle communicatie vindt uitsluitend via ABK plaats!

NOTA VAN INLICHTINGEN

Vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze Selectieleidraad inclusief bijlagen en (eventueel) de overige aanbestedingsdocumenten dienen via ABK te worden gesteld.

Er is ten behoeve van deze aanbesteding, om reden van voortgang één vragenronde gepland. Derhalve wordt van gegadigden een pro-actieve en zorgvuldige houding verwacht.

De vragen en nadere inlichtingen als hiervoor bedoeld kunnen worden gesteld tot uiterlijk zie: planning § 1.12. Voor het eenvoudig en letterlijk verwerken van de vragen, dient de gegadigde gebruik te maken van het ter beschikking gestelde template in bijlage C en deze onbeveiligd als Excel bestand, te communiceren.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 883620000

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
Mappen
Invulbijlagen (3)
Nota van inlichtingen (1)
Selectieleidraad incl. bijlagen (4)
Alle documenten (8)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
< Terug