Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Vooraankondiging inzake collectief vraagafhankelijk vervoer
 
 
Omschrijving

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (verder te noemen de Regio) is voornemens om het collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-taxi) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verleend door haar huidige uitvoerder deels of geheel te continueren onder dezelfde inhoudelijke en financiële voorwaarden voor minimaal één (1) jaar na afloop van de huidige overeenkomst. Het heeft dus enkel betrekking op de huidige overeenkomst collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-taxi) afgesloten door de Regio voor de volgende aanbestedende diensten: Gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp & Wijdemeren. De motivatie om de opdracht onderhands te gunnen is opgenomen in de gepubliceerde bijlageContactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Regio Gooi en Vechtstreek Digitaal inschrijven: Nee
Plaats van uitvoering (NUTS code): Het Gooi en Vechtstreek (NL327)
   
CPV code(s): 60120000: Taxidiensten
60120000: Taxidiensten
   
Aangekondigd op 08.11.2018 Geen sluitingsdatum bekend Vooraankondigingen

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Regio Gooi en Vechtstreek
Postbus 251
Bussum
1400 AG
Nederland
Contactpersoon: Contractbeheer Regio Gooi en Vechtstreek
E-mail: m.vdspek@regiogv.nl
NUTS-code: NL327

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.regiogv.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vooraankondiging inzake collectief vraagafhankelijk vervoer

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60120000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De gemeenschappelijke regeling Regio Gooi en Vechtstreek (verder te noemen de Regio) is voornemens om het collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-taxi) in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verleend door haar huidige uitvoerder deels of geheel te continueren onder dezelfde inhoudelijke en financiële voorwaarden voor minimaal één (1) jaar na afloop van de huidige overeenkomst. Het heeft dus enkel betrekking op de huidige overeenkomst collectief vraagafhankelijk vervoer (Wmo-taxi) afgesloten door de Regio voor de volgende aanbestedende diensten: Gemeente Blaricum, Eemnes, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Weesp & Wijdemeren. De motivatie om de opdracht onderhands te gunnen is opgenomen in de gepubliceerde bijlage

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
60120000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL327
Voornaamste plaats van uitvoering:

Regio Gooi en Vechtstreek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie voorwerp

II.2.14)Nadere inlichtingen

zie bijlage

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
08/11/2018

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
Mappen
additionele toelichting (1)
PV (1)
Alle documenten (3)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal van bevindingen.pdf 97 KB 21-12-2018 16:06
pre-ante doelgroepenvervoer.pdf 73 KB 08-11-2018 12:16
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Proces verbaal van bevindingen.pdf 97 KB 21-12-2018 16:06
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
pre-ante doelgroepenvervoer.pdf 73 KB 08-11-2018 12:16

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Vooraankondiging inzake collectief vraagafhankelijk vervoer Bijlagen gewijzigd (1)21-01-2019 14:19  
Vooraankondiging inzake collectief vraagafhankelijk vervoer Bijlagen gewijzigd (1)21-12-2018 16:06  
< Terug