Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 760 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem
 
 
Omschrijving

Kenmerk: IBMN-2017-GIE-JH-001

De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden per 1 januari 2019 heringedeeld tot de gemeente Molenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld en ook op het gebied van informatievoorziening is een nieuwe dienstverleningsvisie ontwikkeld. Om de werkprocessen van de twee gemeenten te harmoniseren dient er per 1 januari 2019 één nieuw burgerzakensysteem (verder ook wel genoemd: de Oplossing) te zijn geïmplementeerd. Tevens dienen de huidige twee basisregistraties samengevoegd te worden tot één nieuwe basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden.Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Inkoop Bureau Midden Nederland (namens Gemeente Molenlanden i.o.) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Zuidoost Zuid-Holland (NL33A)
Noord-Brabant (NL410)
TED 467641-2018
CPV code(s): 48000000: Software en informatiesystemen
   
Aangekondigd op 22.10.2018 Geen sluitingsdatum bekend Afronding

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Molenlanden i.o.
p/a Postbus 5
Bleskensgraaf
2970 AA
Nederland
Contactpersoon: Kenniscentrum IBMN
E-mail: kenniscentrum@ibmn.eu
NUTS-code: NL33A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gemeentemolenwaard.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kenmerk: IBMN-2017-GIE-JH-001

De gemeente Giessenlanden en de gemeente Molenwaard worden per 1 januari 2019 heringedeeld tot de gemeente Molenlanden. Voor de nieuwe gemeente zijn nieuwe uitgangspunten vastgesteld en ook op het gebied van informatievoorziening is een nieuwe dienstverleningsvisie ontwikkeld. Om de werkprocessen van de twee gemeenten te harmoniseren dient er per 1 januari 2019 één nieuw burgerzakensysteem (verder ook wel genoemd: de Oplossing) te zijn geïmplementeerd. Tevens dienen de huidige twee basisregistraties samengevoegd te worden tot één nieuwe basisregistratie personen voor de gemeente Molenlanden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL33A
Voornaamste plaats van uitvoering:

gemeente Molenlanden

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De Opdracht omvat het leveren, inrichten, implementeren, koppelen, operationaliseren, in stand houden en doorontwikkelen van een burgerzakensysteem voor de gemeente Molenlanden voor de duur van de Overeenkomst.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 75
Prijs - Weging: 25
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

In het kader van BVP wordt van de Inschrijvers verwacht dat ze naast een voorgestelde Oplossing (met een bijbehorende inschrijfprijs) tevens een kansendossier aanleveren. Kort gezegd houdt dat in dat de Inschrijver in dat dossier kansen voor het project identificeert (dit zijn “waarde toevoegende opties”). Inschrijver dient kort te beschrijven op welke wijze de kans waarde toevoegt aan het project. Daarbij moet hij tevens een separate financiële onderbouwing en meerprijs opgeven indien de uitvoering van de kans niet in de inschrijfprijs zit (zonder duidelijke meerprijs wordt de kans geacht in de inschrijfprijs te zitten).

Naast het kansendossier worden ook twee specifieke opties uitgevraagd, te weten het leveren van een gegevensdistributie oplossing en een ESB oplossing die in aanvulling op de aangeboden Oplossing afgenomen kunnen worden.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 066-146360
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Burgerzakenapplicatie

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
PinkRoccade Local Government B.V.
's Hertogenbosch
Nederland
NUTS-code: NL41
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/10/2018
Mappen
1. Aanbestedingsdocument (1)
2. Bijlagen (11)
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (13)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Aanbestedingsdocument v1.0.pdf 720 KB 03-04-2018 14:54
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem Bijlagen gewijzigd (1)04-05-2018 14:31  
Gemeente Molenlanden i.o. - Burgerzakensysteem Aankondigingen03-04-2018 14:54  
< Terug