Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Integraal onderhoud openbare ruimte 2019
 
 
Omschrijving

Dit project betreft het integraal (groen)onderhoud van de openbare ruimte van

Nieuwegein onderverdeeld in 5 percelen met bijbehorende bestekken en inschrijfstaten.

2018-B023 Nieuwegein West

2018-B024 Nieuwegein Noord

2018-B025 Nieuwegein Oost

2018-B026 Ruw gras, watergangen en stadsautowegen

2018-B027 Natuurkwartier (via onderhandse procedure conform percelenregeling)Contactpersoon: Arno van Vliet Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Gemeente Nieuwegein Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Utrecht (NL310)
TED 443677-2018
CPV code(s): 77310000: Beplanten en onderhouden van groengebieden
77310000: Beplanten en onderhouden van groengebieden
   
Aangekondigd op 10.10.2018 Sluiting op 19.11.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Nieuwegein
Stadsplein 1
Nieuwegein
3430 AA
Nederland
Contactpersoon: Arno van Vliet
E-mail: arno.vanvliet@nieuwegein.nl
NUTS-code: NL31

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.nieuwegein.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Integraal onderhoud openbare ruimte 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Dit project betreft het integraal (groen)onderhoud van de openbare ruimte van

Nieuwegein onderverdeeld in 5 percelen met bijbehorende bestekken en inschrijfstaten.

2018-B023 Nieuwegein West

2018-B024 Nieuwegein Noord

2018-B025 Nieuwegein Oost

2018-B026 Ruw gras, watergangen en stadsautowegen

2018-B027 Natuurkwartier (via onderhandse procedure conform percelenregeling)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2018-B023 Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 - West

Perceel nr.: 23
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

wijk Batau Noord, Batau Zuid en de Doorslag

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onkruidbeheer, recreatief gras maaien, beheersing natuurlijk vuil in/op het

groen, knippen hagen , zwerfvuil ruimen in het openbaar groen en onkruidbeheer van de

openbare verhardingen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 maal 2 kalenderjaren

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2018-B024 Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 - Noord

Perceel nr.: 24
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

wijk Galecop, Blokhoeve, Huis de Geer, Zuilensteinen Jutphaas/Wijkersloot

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onkruidbeheer, recreatief gras maaien,

beheersing natuurlijk vuil in/op het groen, knippen hagen , zwerfvuil ruimen in het

openbaar groen en onkruidbeheer van de openbare verhardingen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 maal 2 kalenderjaren

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2018-B025 Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 - Oost

Perceel nr.: 25
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

wijk Laagraven, Plettenburg, Merwestein, park Oudegein, Fokkesteeg, De Wiers ,'t Klooster, Hoogzandveld

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Onkruidbeheer, recreatief gras maaien, beheersing natuurlijk vuil in/op het groen,

knippen hagen , zwerfvuil ruimen in het openbaar groen en onkruidbeheer van de

openbare verhardingen

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 maal 2 kalenderjaren

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

2018-B026 Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 - Rus gras, watergangen en stadsautowegen

Perceel nr.: 26
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL31
Voornaamste plaats van uitvoering:

Nieuwegein

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Maaien en reiniging van de bermen en watergangen. Voor de watergangen/singels/vijvers is een

samenwerkingsverband met het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden. Op de

Stasdsautowegen beperkt areaal onkruidbeheer, recreatief gras maaien, knippen hagen

en onkruidbeheersing in de goten en verkeersgeleiders

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

1 maal 2 kalenderjaren

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

De ervaringseisen per perceel zijn vermeld in de inschrijvingsleidraad onder paragraaf 4.2.2

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/01/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:

Nieuwegein

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 302233000

Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Midden-Nederland/Contact/Pages/default.aspx

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
10/10/2018
Mappen
Nota van inlichtingen (1)
Alle documenten (7)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2018-B023 (West).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
2018-B024 (Noord).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
2018-B025 (Oost).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
Inschrijvingsleidraad.zip 1,00 MB 10-10-2018 14:07
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
2018-B023 (West).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
2018-B024 (Noord).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
2018-B025 (Oost).zip 19,00 MB 10-10-2018 14:07
Inschrijvingsleidraad.zip 1,00 MB 10-10-2018 14:07

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

Publicatie Type publicatie Gepubliceerd op
Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 Afronding21-01-2019 11:25  
Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 Bijlagen gewijzigd (1)20-11-2018 15:47  
Integraal onderhoud openbare ruimte 2019 Bijlagen gewijzigd (1)02-11-2018 14:47  
< Terug