Aanbestedingskalender

Contactpersoon Gert Fiat

 

 +31 85 - 670 57 57

Neem contact op met Gert of vul uw gegevens hieronder in, zodat hij u terug kan bellen.

Zoeken en Vinden Resultaat: 0
Bezig met laden...

De zoekfilters worden geladen,
een ogenblik geduld...
Aankondigingen › Detail
Raamovereenkomst: 115-01 Onderhoud riolering gemeente Dronten, Reiniging en Visuele inspectie riolering
 
 
Omschrijving

Raamovereenkomst 2019-2020

Besteknummer 115-01, inzake: Onderhoud riolering (R+I)

Reiniging en Visuele inspectie rioleringen in de gemeente DrontenContactpersoon: Gemeente Dronten, Civieltechnisch en Accommodatiebeheer t.a.v. de heer E.W. Ruiter Procedure: Openbare procedure
Aanbestedende dienst: Infra Plus (namens Gemeente Dronten) Digitaal inschrijven: Ja
Plaats van uitvoering (NUTS code): Flevoland (NL230)
TED 441601-2018
CPV code(s): 90470000: Diensten voor rioolreiniging
   
Aangekondigd op 09.10.2018 Sluiting op 20.11.2018 Aankondigingen

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Gemeente Dronten
Postbus 100
DRONTEN
8250 AC
Nederland
Contactpersoon: Gemeente Dronten, Civieltechnisch en Accommodatiebeheer t.a.v. de heer E.W. Ruiter
Telefoon: +31 321388911
E-mail: e.ruiter@dronten.nl
NUTS-code: NL23

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dronten.nl

Adres van het kopersprofiel: http://www.dronten.nl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: http://www.aanbestedingskalender.nl/
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst: 115-01 Onderhoud riolering gemeente Dronten, Reiniging en Visuele inspectie riolering

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90470000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Raamovereenkomst 2019-2020

Besteknummer 115-01, inzake: Onderhoud riolering (R+I)

Reiniging en Visuele inspectie rioleringen in de gemeente Dronten

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL23
Voornaamste plaats van uitvoering:

Gemeente Dronten

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het reinigen en visueel inspecteren van hoofd vrijverval rioleringen

binnen de gehele gemeente Dronten verdeeld over 3 kernen, te weten:

- Biddinghuizen;

- Dronten;

- Swifterbant.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 01/01/2019
Einde: 31/12/2019
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Het raamcontract heeft een looptijd tot 31 december 2019, met aansluitend een optie om het contract met drie (3) maal (3x) één jaar (12 maanden) tot een totaal van 4 jaar (48 maanden).

De Opdrachtgever behoudt het recht om de overeenkomst te laten beëindigen op de einddatum van de lopende overeenkomst, ondanks dat de Aannemer voldoet aan de verlengingscriteria.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie inschrijvingsleidraad behorende bij bestek nr. 115-01

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie inschrijvingsleidraad behorende bij besteknr. 115-01

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie inschrijvingsleidraad behorende bij besteknr. 115-01

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/02/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:30
Plaats:

Dronten

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

De opening geschied door de heer E.W. Ruiter van de gemeente Dronten in bijzijn van tenminste één andere persoon.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Zie inschrijvingsleidraad behorende bij bestek nr. 115-01

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Midden-Nederland
Postbus 16005
Utrecht
3500 DA
Nederland
Telefoon: +31 883620000

Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Midden-Nederland

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Zie het ARW 2016 artikel 2.37.3 en 2.40.1

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2018
Mappen
Bestek (2)
Nota van Inlichtingen (1)
Alle documenten (6)
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
115-01 Bestek dd 08-10-2018.pdf 2,00 MB 09-10-2018 12:00
115-01 Inschrijvingsleidraad.pdf 342 KB 09-10-2018 12:00
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
115-01 Bestek dd 08-10-2018.pdf 2,00 MB 09-10-2018 12:00
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
Bestandsnaam Bestandsgrootte Gepubliceerd op
115-01 Inschrijvingsleidraad.pdf 342 KB 09-10-2018 12:00

Download alle bijlagen

Deze aankondiging verloopt niet digitaal via Aanbestedingskalender.nl. Hoe u zich kunt inschrijven of aanmelden kunt u lezen op het tabblad "Volledige publicatie". Daar kunt u nalezen hoe de (inschrijf)procedure verloopt.

Tip! 

U kunt de opdrachtgever uiteraard altijd verzoeken toekomstige aanbestedingen wél digitaal via Aanbestedingskalender.nl te laten verlopen.

 

Wilt u ook aanbestedingen winnen?
Aanbestedingskalender.nl heeft onderstaande bedrijven als certified partner geselecteerd om u te helpen bij het winnen van opdrachten. Neem daarom vandaag nog contact met ze op. Klik op hun logo om in contact te komen.
 

     nl.Tender      
 

< Terug